Management Board

MANAGEMENT BOARD

 

BORIS GIZDAKOV

IVAN PETKOV

EMILIYA DINKOVA

KALOYAN KANCHEV

EHIYAZAR UZUNYAN

STOYNO ROGACHEV