PLOVDIV UNIVERSITY SPORTS HALL

SILA
SPORTS COMPLEX

ul. Trakiya 50
Plovdiv 4000